Privacy policy (GDPR)

PRIVACY BELEID
Bij The tee planet werken we aan het waarborgen van de privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We hebben ons Privacybeleid aangepast om u duidelijk te informeren hoe we de gegevens van de mensen die contact met ons opnemen, verzamelen, gebruiken en beschermen.

De tee planet behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om redenen van wettelijke verplichtingen of zelfregulering, daarom adviseren wij gebruikers om deze Verklaring regelmatig te herzien.

VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING

De geïnteresseerde of gebruiker die via deze website of via andere middelen (bijvoorbeeld sociale netwerken of winkels) persoonlijke gegevens aan The tee planet verstrekt, wordt ervan op de hoogte gesteld dat de verwerking van zijn gegevens wordt uitgevoerd door:

De tee Panet
Frans degreef straat 6, 1652 Alsemberg, België

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via de volgende e-mail: support@theteeplanet.com

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Door het vrijwillig verstrekken van uw persoonlijke gegevens door middel van een van de formulieren op deze website, en uitdrukkelijk in te stemmen met de overdracht ervan, geeft u The tee planet uitdrukkelijk toestemming om de gegevens die in een bestand dat uw eigendom is, te verwerken en op te nemen.

Het verzamelen en verwerken van de door u verstrekte persoonlijke gegevens heeft als hoofddoel het beantwoorden van een vraag en het toesturen van commerciële en/of reclame-informatie. Daarnaast heeft het ook de volgende doelstellingen:

1. Om contact op te nemen met de afzender van de informatie, om te reageren op zijn verzoek, vraag of verzoek en om de publicatie van vragen en opmerkingen te beheren, en om een latere follow-up te geven.

2. Indien van toepassing om een bestelling te beheren en de door de gebruiker gecontracteerde dienst te leveren, en om de dienst te factureren en in rekening te brengen.

3.Om het klantenbestand te beheren en te controleren.

4. Indien van toepassing, om de deelname van de gebruiker aan verlotingen of prijsvragen georganiseerd door The tee planet te beheren.

5. Voor zover van toepassing, voor het beheer van het registratieproces van de gebruiker op het Online Platform.

6.Waar van toepassing om uw curriculum vitae te evalueren en te beheren voor selectieprocessen die gebruik maken van uw professionele profiel, en om de nodige acties uit te voeren voor de selectie en aanwerving van personeel.

In het kader van de wet 34/2002 van 11 juli met betrekking tot de Society Information Services en Electronic Commerce, zal The tee planet in geen geval reclame en communicatie met betrekking tot de verkoop of andere commerciële doeleinden naar gebruikers sturen zonder een verzoek om hun voorafgaande toestemming. Evenmin zal The tee planet ongevraagde berichten sturen zonder voorafgaande toestemming, noch ongevraagde elektronische berichten sturen zonder voorafgaande toestemming.

De door u verstrekte persoonsgegevens moeten waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en actueel zijn en u bent aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan door het niet naleven van deze verplichting.

De gegevens die u in de met * gemarkeerde velden invult, zijn verplicht om te voldoen aan de in de vorige paragraaf vermelde verplichtingen. In het geval dat de gebruiker niet alle gevraagde velden invult, behoudt The tee planet zich het recht voor om te beslissen of de betreffende dienst aan de gebruiker wordt geleverd.

DUUR

Duur van de gegevensverwerking

De gegevens voor het beheer van de relatie met de klant en de facturering en het aanrekenen van de diensten worden bewaard voor de duur van het contract. Zodra deze relatie is afgerond, indien van toepassing, kunnen de gegevens worden bewaard voor de tijd die door de toepasselijke wetgeving wordt vereist, en tot het moment dat eventuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit het contract zijn voorgeschreven.

De gegevens voor het beheer van de vragen en verzoeken worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te reageren op de vragen en verzoeken, met een maximum van één jaar.

De gegevens met betrekking tot de publicatie van opmerkingen over onze producten worden bewaard gedurende de geldigheid en de publiciteit van de producten of diensten waarop ze betrekking hebben, tenzij u te allen tijde uw wens te kennen geeft om deze te verwijderen.

De gegevens met betrekking tot de deelname aan prijsvragen, loterijen en promoties worden bewaard voor de duur van het voorgaande, in overeenstemming met hun specifieke kenmerken, met het oog op het beheer van de uitvoering ervan, en in aansluiting hierop totdat eventuele aansprakelijkheid die uit het voorgaande voortvloeit, is voorgeschreven.

Gegevens met betrekking tot het verzenden van verkoopcommunicatie en het opstellen van commerciële profielen voor onze producten of diensten worden voor onbepaalde tijd bewaard, totdat u te kennen geeft dat u ze wilt verwijderen, indien u dat wenst.

De gegevens in een curriculum vitae voor selectieprocedures worden gedurende drie maanden bewaard.

RECHTEN VAN DE GEBRUIKER MET BETREKKING TOT ZIJN GEGEVENS

De gebruiker kan zijn recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet en individuele geautomatiseerde beslissingen, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking van zijn gegevens uitoefenen door contact op te nemen met The tee planet @ support@theteeplanet.com, door documentatie te verstrekken die de identiteit van de aanvrager bewijst. De gebruiker heeft het recht om een claim in te dienen, als hij van mening is dat zijn rechten worden geschonden.

GEGEVENS OVER MINOREN

De formulieren op deze website zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 14 jaar.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Subscribe